ડો .અશોક જડફિયા , નિવા ડેન્ટલ કેર,દાંતની હોસ્પિટલ

Bhavnagar Para, Bhavnagar

About ડો .અશોક જડફિયા , નિવા ડેન્ટલ કેર,દાંતની હોસ્પિટલ

No content available.

Clinic Address & Location

home ડો .અશોક જડફિયા , નિવા ડેન્ટલ કેર,દાંતની હોસ્પિટલ
location_on

202, તક્ષશિલા સંકુલ, ઇક્વિટાસ નાણાંકીય બેંકની ઉપર, શાસ્ત્રીનગર બસ સ્ટેન્ડની સામે, ભાવનગર-રાજકોટ હાઇવે, , Bhavnagar Para, Bhavnagar

watch_later
Clinic Timings
09:00 AM to 09:00 PM

Our Doctors

Clinic Gallery

Review & Ratings

Ashok Jadafiya Bhavangar Rct
Best treatment given